Serwis wykorzystuje pliki cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Polityka prywatności

Mazowsze - strona główna

Centrum Folkloru Polskiego Karolin
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Państwowego Zespółu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego.
Data publikacji strony internetowej: 2019-09-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Pasieczna, info@mazowsze.waw.pl 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 2088107. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. 
Sala Widowiskowa PZLPIT „Mazowsze” jest budynkiem użyteczności publicznej, zlokalizowany przy ul. Świerkowej 2 w Otrębusach, wraz z parkingiem naziemnym, na który jest wjazd od ulicy Malinowej.
Wejście główne do budynku znajduje się przy parkingu głównym. Jest ono wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. W bezpośredniej bliskości wejścia głównego do budynku znajdują się wydzielone i oznakowane miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. 
Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych, Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne i jedną podziemną, trzon komunikacji pionowej znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego wewnątrz budynku i jest wyposażony w windę dostosowaną do użytku przez osoby niepełnosprawne. Na lewo od wejścia głównego wewnątrz budynku znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Dolne i górne foyer powiązana jest ze strefą Sali widowiskowej. Ułatwiony dostęp do Sali widowiskowej dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest możliwy z dolnego foyer.
 
3. Opis dostosowań.
Budynek Sali widowiskowej przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. 
 
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 
W bezpośredniej bliskości wejścia głównego do budynku znajdują się wydzielone i oznakowane miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym. 
Brak ograniczeń. Prośba o wcześniejsze poinformowanie przed przybyciem pod numerem kasy biletowej 222088200. 
 
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Informujemy, iż na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak.